August 2014 | Research Group

IMG_20140730_142638(3)-620x449

 

Back row (from left):
Sally Bovill, Wenjing Liu, Ulrich Kortz, Ali Haider, Daipayan Dutta.

Front row (from left):
Balamurugan Kandasamy, Sachin Joshi, Peng Yang, Kaiyao Wang, Zhengguo Lin, Yixian Xiang.